Disclaimer

Inhoud van de website
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de KDOV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De KDOV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de KDOV. De KDOV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De KDOV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De KDOV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Beeldmateriaal
Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt, neemt u dan contact met ons op.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De KDOV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy Policy
Voor de KDOV is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Onze Privacy Policy is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de KDOV. Meer informatie over de Privacy Policy vind je hier.

Cookieverklaring
Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. De KDOV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Scroll naar boven