Over de KDOV

Doelstelling

De Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) is een vereniging van kerkmusici, opgericht op 21 april 1917 met als doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip van de kerkmusici en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden.

Activiteiten

De KDOV tracht haar doelen te bereiken door:

  • bij te dragen aan de vastlegging van betere arbeidsvoorwaarden en salariëring
  • het voortdurend promoten van de noodzaak voor betere salariëring
  • het fungeren als vakvereniging voor professionele kerkmusici werkzaam in de RK Kerk
  • het stimuleren van de artistieke benadering van kerkmuziek
  • het bevorderen van publicaties over kerkmuziek en het vak kerkmusicus
  • de samenwerking en het overleg met andere organisaties op het gebied van kerkmuziek
  • het organiseren van lezingen, symposia over kerkmuziek en kerkmusici
  • het bieden van informatie en hulp aan leden over hun rechtspositie rechtstreeks of via publicaties
  • het ondersteunen van haar leden bij hun indiensttreding en bij conflicten in hun kerkelijke werkomgeving
  • het vier keer per jaar uitgeven van een mededelingenblad voor de leden met informatie over de activiteiten van de vereniging

Verbetering van de rechtspositie

Het bestuur van de KDOV is erkend gesprekspartner in besprekingen met de bisdommen en de organen van de Nederlandse Kerkprovincie. Zo heeft de KDOV de afgelopen jaren haar bijdrage geleverd aan de in 1988 verschenen Beleidsnota Kerkmusicus en aan de totstandkoming van de pensioenvoorziening. Een mede onder begeleiding van de KDOV herschreven model van de Beleidsnota Kerkmusicus en de daarin vervatte Rechtspositieregeling is in oktober 2000 verschenen. Samen met andere organisaties tracht de KDOV zich sterk te maken voor het optrekken van de honoraria van R.K. kerkmusici.

Scroll naar boven