No events found.

ESSEN-WERDEN (D) - Op 31 januari jl. promoveerde Rens Tienstra magna cum laude tot doctor in de muziekwetenschap aan de Folkwang-universiteit te Essen-Werden (D) op het proefschrift ‘Melodic Variation in Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)’. Promotoren waren prof. dr. Stefan Klöckner KMD en prof. em. dr. phil. habil. Hartmut Möller.

Tienstra onderzocht alle mogelijke typen melodische variatie in het gregoriaans zoals opgetekend in de Laaglandse handschriften van boven de rivieren. Het onderzoek bracht inzicht in de verschillende typen melodische variatie, hun ontwikkeling, hun samenhang en mogelijke toe- en afschrijvingen van handschriften op basis van melodische variatie.

Rens Tienstra studeerde katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, waaronder gregoriaans bij Dr. Richard Bot, docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek. Hij is tweede dirigent in de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Tienstra studeerde achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, studeerde in 2013 af als Master of Music met een onderzoek naar de relaties tussen gregoriaans en hedendaagse compositie. Tienstra is koorleider van verschillende kamerkoren en schola’s waaronder dirigent van de Schola Gregoriana in Noordwijk van Maria ter Zee-kerk.

ROTTERDAM - In beginsel zijn alle prestaties voor de btw belast met het tarief van 21%, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aangemerkt als vrijgesteld of belast met het verlaagd tarief.

Kerkmusici zijn artiesten en die mogen voor hun optredens rekening houden met het verlaagd tarief van 9%. Optredens van een kerkmusicus tijdens kerkdiensten vallen onder het 9%-tarief. Repetities ten behoeve van deze optredens vallen ook onder het 9%-tarief. Andere repetities vallen onder het 21%-tarief. Bij een kerkkoor dat bijvoorbeeld twee keer per maand tijdens een kerkdienst optreedt, kan beargumenteerd worden dat de wekelijkse repetities ten behoeve van dat optreden zijn. Bij een kerkkoor dat eens per half jaar optreedt, ligt dat anders. Overige diensten van kerkmusici, zoals overleggen met de pastoor en de liturgiewerkgroep, vallen onder het 21%-tarief.

Bij een omzet van niet meer dan € 20.000,- op jaarbasis kunnen kerkmusici kiezen voor toepassing van de kleineondernemersregeling. Er hoeft dan geen btw in rekening te worden gebracht.

Kerkmusici kunnen ook gebruikmaken van de zogenaamde artiestenregeling. Er wordt dan geen btw in rekening gebracht (de musicus mag dan ook geen btw als voorbelasting claimen). De parochie betaalt dan wel de loonheffingen en premies over de inkomsten van de musicus

Bron: Nieuwsbrief Economaat Bisdom Rotterdam; januari 2020, nr. 25

DELFT - Op zondag 10 november a.s. om 15.00 uur zal de beroemde organist Daniel Roth, die door orgelliefhebbers wordt gezien als een levende legende, een concert in de Maria van Jessekerk verzorgen. Hij bespeelt het monumentale Maarschalkerweerd- orgel (1893) van de kerk.
Roth zal louter Frans romantische werken ten gehore brengen met werken van onder andere van de componisten Alexandre Boëly, Hector Berlioz, de 2de Choral van César Franck en de “Fantaisie en mi bémol” van Camille Saint Saëns. Hij is tevens internationaal vermaard om zijn geweldige improvisatiekunst en zal daarom zijn concert afsluiten met een improvisatie.
Het spel van Daniel Roth zal te zien op groot beeldscherm. De toegangsprijs voor dit concert is 10 euro. Na afloop van het concert is het mogelijk de organist te ontmoeten onder het genot van het drinken van een kopje koffie of thee in de Jozefzaal van de kerk.
Het volledige concertprogramma is te lezen op www.veenswijkorgel.nl

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2020 met 2,1 % [2019: 1,8% verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 21,70 25,00 28,10   33,70 38,90 44,20
2 22,20 25,85 29,10   33,80 39,80 45,40
3 22,75 26,70 30,20   35,35 40,75 46,40
4 23,40 27,60 31,35   35,95 41,65 47,60
5 23,90 28,45 32,40   36,55 42,50 48,70
6 24,45 29,20 33,70   37,10 43,35 49,80
7 25,00 30,05 34,70   37,65 44,30 50,95
8 25,55 30,90 35,80   38,15 45,25 52,00
9 26,05 31,65 36,90   38,70 46,05 53,05
10 of meer 26,60 32,40 38,05   39,30 46,85 54,10

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2020 als volgt:

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 20,30 30,45
Groep B 13,80 20,30

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

 

VOORSCHOTEN - Op zondag 13 oktober 2019, bij het vieren van zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten, is Richard Bot onderscheiden met het gouden ereteken voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding werd hem opgespeld door de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging Hans Speetjens, die hem toesprak. Tijdens de feestelijke eucharistieviering, ontving Richard Bot van de oud-bisschop van het bisdom Rotterdam, mgr. A. van Luyn de gouden Sint-Gregoriusmedaille voor zijn veertig jaren als kerkmusicus in de parochie St. Laurentius in Voorschoten. Van de parochie in Voorschoten ontving hij de Laurentiuspenning.

De KDOV feliciteert Richard Bot met zijn jubileum en de onderscheidingen die hij heeft gekregen !

Paus FranciscusOnlangs heeft paus Franciscus twee belangrijke toespraken gehouden over het belang van koren en kerkmusici. Op 28 september 2019 sprak hij tot dirigenten en organisten die lid zijn van de Italiaanse korenvereniging Santa Caecilia. In die toespraak omschrijft hij de functie van het koor als een gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap, traditie en liturgische cultuur. Met deze omschrijving verbreedt hij de gangbare visie op de functie van het koor. De toewijding van koren vertegenwoordigt volgens hem een manier van evangelisatie op alle niveaus: van kinderen tot volwassenen. Ook dat perspectief is nieuw.

Bekijk de integrale Engelse tekst.

Op 9 november jl. sprak paus Franciscus tot de deelnemers aan de derde internationale kerkmuziekconferentie. Het thema van dit congres luidde: 'Kerk, muziek, uitvoerenden: een noodzakelijke dialoog'. De paus beklemtoont het belang van zowel de constante muziek-technische vorming als de innerlijke vorming. Wat dat laatste betreft gaat het om de ontwikkeling van een gevoeligheid en geest in dienst van de kunst en in dienst van de gemeenschap, een bewustzijn dat de uitvoerder uitdrukking geeft aan het onuitsprekelijke door het gebruik van woorden en muzikale middelen die allesoverstijgend zijn. Het gaat er om een soort 'sacramentaliteit' over te dragen aan de luisteraar. Wij mogen volgens Franciscus daarbij nooit vergeten dat er altijd sprake is van een dialoog tussen componist, werk en uitvoerder; een driewegconversatie. Schoonheid, muziek en andere kunsten stellen ons in staat kennis te nemen van Gods grootheid. De interpretatie van die realiteit is essentieel. Meer dan ooit hebben mensen in deze tijd hieraan behoefte.

Bekijk de integrale Engelse tekst.

Bron: Nieuwsbrief Vieren 2019 - nr. 5, Bisdom Rotterdam

Richard BotOp zondag 13 oktober 2019 om 11.00 u viert Richard Bot zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten met een feestelijke eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. A. van Luyn in de St. Laurentiuskerk, Leidseweg 102 te Voorschoten. Na de mis is er een receptie in het Bondsgebouw dat achter de kerk gelegen is.

Het parochiekoor St. Laurentius o.l.v. de jubilaris Richard Bot met organist Louise Hillen en het Amsterdams Blazersensemble, zal de Missa Brevis in B  van Christopher Tambling (Nederlandse première van de uitvoering met koperblazers) ten gehore brengen. De muzikale invulling van deze viering kunt u vinden via deze link.

Richard Bot is naast kerkmusicus in de parochie St. Laurentius onder meer Diocesaan Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst, medewerker Liturgie & Kerkmuziek bij de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam, voorzitter van de Diocesane instelling voor Liturgische muziek St.-Gregorius (DISG) in het bisdom Rotterdam, algemeen voorzitter van de landelijke Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, docent liturgie en kerkmuziek en docent Gregoriaans en Katholieke Kerkmuziek aan het conservatorium van Amsterdam.

Logo parochie Sterre der Zee Den Haag

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige kerkmusicus zoekt de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag voor de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere een

KERKMUSICUS (I) M/V

De kerkmusicus bespeelt de orgels en dirigeert de gregoriaanse schola cantorum, het gemengd koor Cantemus Domino en de Sint Jacobuscantorij tijdens eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijksvieringen en andere niet-eucharistievieringen. Tevens verzorgt hij orgelconcerten georganiseerd door het Haags Orgel Kontakt.

  • De St.-Jacobuskerk is een rijksmonument en beschikt over twee orgels: hoofdorgel Adema/Maarschalkerweerd (1891/1977/2010, III, 57), altaarorgel Laus/Sloof (2016, II, 16).
  • De Schola Cantorum verzorgt de gregoriaanse ordinarium en/of proprium gezangen tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.15.
  • Cantemus Domino is opgericht in 1890 en zingt tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.15 uur en op belangrijke liturgische feesten. Het koor heeft een breed repertoire van vierstemmige missen en motetten a capella/met orgelbegeleiding/incidenteel met solisten en instrumentaal ensemble.
  • De Sint Jacobuscantorij verzorgt de Nederlandstalige liturgische gezangen op zondag tijdens de eucharistieviering van 12.00 uur.

Het betreft een zogenaamde gecombineerde functie (dirigent/organist) waarvoor een eerste graad bevoegdheid is vereist conform de Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek.
De kerkmusicus heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met de rooms-katholieke liturgie.

Wij bieden de kans om te spelen op monumentale orgels en bij te dragen aan het uitvoeren en ontwikkelen van de traditie van de gezongen Latijnse en Nederlands-talige liturgie met een breed repertoire aan liturgische muziek.

Het betreft een aanstelling voor 7 uur per week exclusief uitvaarten, huwelijken, andere liturgievieringen en orgelconcerten. Zie voor de uitgebreide functie-omschrijving:

www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/koren/

Reactie uiterlijk vóór 1 februari 2020 aan het Parochiesecretariaat, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag, tel. 070 820 98 66, e-mail parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

www.rkdenhaag.nl.  

DEN HAAG - Zoals wellicht bekend werkt dr. Arie Eikelboom sinds een aantal jaren aan een uniek en gigantisch project. Hij beschrijft de historie van het kerklied in een boekenreeks van welgeteld zestien delen. Hij is nu bezig aan het laatste boek, dat naar hij hoopt in het najaar van de persen rolt.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft een initiatiefgroep het plan opgevat de voltooiing van deze reeks te vieren met een doordacht en vrolijk symposium. Omdat dr. Eikelboom in zijn studie teruggaat tot de allereerste sporen van de kerkzang, en eindigt met de nieuwste ontwikkelingen, is gekozen voor de veelzeggende titel '2000 jaar Arie'.

Het symposium zal plaats vinden in de Maranathakerk in Den Haag. Dat is de kerk waar Arie Eikelboom het grootste deel van zijn werkzame leven, tot aan zijn pensionering in 2013, heeft doorgebracht. Vanuit Den Haag heeft hij verder talloze andere sporen nagelaten: als wetenschapper en Bach-specialist, hymnoloog, liturgiekenner, componist van kerkliederen, organist, docent, publicist, koordirigent, begenadigd verhalenverteller op gemeenteavonden en inspirerend opleider van vele amateurmusici in PKN-verband.

HEESWIJK - Op zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur organiseren de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) en Berne Media | uitgeverij abdij van berne een zangdag voor dirigenten, zangers en toetsenisten met als uitgangspunt het onlangs verschenen boek Zingen van binnenuit, een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren, geschreven door Hein Vrijdag.

Zingen van binnenuit
Uit liturgische gezangen halen wat erin zit en dat tot bloei brengen. Ontdekken wat elk element te zeggen heeft: tekst, melodie, ritme, tempo, harmonie, dynamiek, beelden in tekst en muziek. Dat beoogt Zingen van binnenuit. Zingen van binnenuit is een eenvoudig en boeiend proces, haalbaar voor elke dirigent, cantor of zanger. Eenvoudig, omdat het niets anders doet dan opdelven wat een gezang zelf aanreikt en dat zingenderwijs tot expressie brengen. Boeiend, omdat koorleden in de tekst elementen vinden waar ze lang overheen hebben gelezen. Nu pas zien ze de samenhang tussen woorden en melodie, proeven ze de harmonie, de werking van het ritme, het tempo, de dynamiek.

Programma:
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom en introductie zingen van binnenuit door Hein Vrijdag
14.14-15.15 uur Workshops o.l.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten
15.30-16.00 uur Viering
16.00-17.00 uur Borrel en napraten in het proeflokaal van de Abdij, gelegen naast boekhandel Berne, die ook geopend is.

Datum: zaterdag 1 februari 2020   Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC Heeswijk
Entree: Vrij, vooraf aanmelden per e-mail op kisg@bisdomdenbosch.nl
Meer informatie: www.berneboek.com en kisg.nl

Wonen in klankenDEN BOSCH - WONEN IN KLANKEN - 10 november aanstaande verschijnt dan eindelijk de langverwachte biografie van Maurice Pirenne. Na een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris van der Putt (rector cantus van de Schola, 1954-1965) kon die van Maurice (rector cantus 1965-1991, organist Sint-Jan 1991-2007) niet uitblijven.

Op zijn grafsteen staat gebeiteld: PRIESTER-MUSICUS. Bewust in die volgorde. Dat is ook de volgorde die in het boek gehanteerd wordt, waar Jan Jaap Zwitser het leven van Pirenne beschrijft en Anton Vernooij de beschrijving van de muziek voor zijn rekening neemt.

In een rijk geïllustreerde uitgave van ca. 400 pagina’s volgen we het leven en werk van de jonge Maurice die met zijn ouders naar ’t Heike in Tilburg gaat, zijn weg naar de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan het conservatorium in Tilburg en aan het Istituto Pontificio di musica sacra in Rome, zijn benoemingen tot kapelaan, rector cantus en organist in de kathedraal. En ook de daarmee gepaard gaande twijfels: “Wil ik dit wel? Kan ik dit wel? Als ze mij maar niet vragen…”

HAARLEM - Lourens Stuifbergen schrijft in zijn nieuws brief het volgende.
Voordat ik (Lourens Stuifbergen) u nieuws breng over nieuwe publicaties e.d. moet ik mijn nieuwsbrief helaas beginnen met u het overlijden te melden van Caecilia Andriessen, Hendriks jongste dochter, die op 6 augustus jl. op 88-jarige leeftijd is overleden. Tot nog maar kort geleden heb ik met haar samengewerkt om herziene en nieuwe publicaties van Andriessenwerken voor te bereiden. Zij kende het werk van haar vader voortreffelijk en wist bij veel composities interessante achtergrondinformatie te geven. De Andriessen/De Klerk Stichting, Donemus en ikzelf zijn haar veel dank verschuldigd voor haar onvermoeibare inzet bij deze publicaties en voor haar warme belangstelling voor alle activiteiten met betrekking tot haar vader. Wij zullen haar erg missen.
Op https://www.andriessendeklerkstichting.nl/nieuwsbrief/ kunt u de laatste nieuwsbrief van de Andriessen/De Klerk Stichting downloaden, waarin aan het overlijden van Caecilia Andriessen uitgebreid aandacht wordt besteed.

Meer over: Hendrik Andriessen, Albert de Kerk, Cor Kee en Jan Mul

lambertusbasiliek hengelo 5 exterieur 3De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden in en rond de St. Lambertusbasiliek in Hengelo op zaterdag 12 oktober 2019.

In het middagprogramma zal de koorschool Lambertus o.l.v. Louis ten Vregelaar centraal staan.