Er zijn momenteel geen evenementen

Parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen, Geloofsgemeenschap Breukelen, is per direct op zoek naar een

DIRIGENT / ORGANIST

voor haar gemengd koor.

Het koor (8 leden) zingt tijdens de vieringen op zondagmorgen om 10.15 uur en bij rouw en trouw (in deze coronaperiode om 11.00 uur).

Het orgel is gebouwd door Vermeulen Orgelbouw in 1950. In 2008 is de elektro-pneumatische speeltafel vervangen door een volledig elektrische speeltafel.

We zijn op zoek naar een dirigent/organist die bij voorkeur beschikbaar is op de tweede zondag van de maand.
Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom.
Het gaat hier om een functie op basis van 'overeenkomst van opdracht'.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Van Bekkum,
telefoon 0346 250434,
e-mail: nelvanbekkumvanbreukelen@kpnmail.nl

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Parochie St. Jan de Doper
Locatieraad Breukelen
Herenstraat 19
3261 AP Breukelen
e-mail: parochiebreukelen@planet.nl
www.parochiebreukelen.nl

 

UTRECHT - Het is verheugend dat het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) een nieuwe, jonge en bevlogen dirigent heeft gevonden. Haar naam is Hester Westra,  26 jaar oud. Zij heeft kreeg de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten. Bij het Roder meisjeskoor heeft ze gezongen en heeft koordirectie aan het Utrechts Conservatorium gestudeerd met bijvak zang. Momenteel is zij o.a. dirigent van het koor van de St. Vitusparochie in Hilversum. Hester Westra volgt in januari 2021 Gerard Beemster op die met pensioen gaat.

Bron: Persbericht KKU; 14 oktober 2020

UTRECHT - Op Pinkstermorgen 31 mei 2020 om 10.00 uur is in de Gerardus Majellakerk de première van de Missa Corona van Wouter van Belle. De bij ons nog onbekende heilige Corona wordt met name in Italië en Oostenrijk vereerd. Deze mis is gecomponeerd voor de minimale bezetting van zangers die in deze tijd van Corona noodzakelijk is.
De mis zal zondag 31 mei worden uitgevoerd door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp, met Cecilia Raymakers achter het orgel. U kunt hem volgen via livestream van de H. Gerardus Majellaparochie op Facebook (https://gerardusmajella.nl) of via de www.kerkomroep.nl.
Nu de koren niet mogen zingen maar er vanaf 1 juni weer liturgie mag worden gevierd met enkel voorzang is er behoefte aan een nieuwe Nederlandstalige mis, naast bijvoorbeeld de oude en vertrouwde Markusmis. De mis van Van Belle is geschreven voor cantor/volk, maar de eenstemmige zangpartij kan ook worden gezongen door een kleine koorgroep. Om de mis enigszins te verfraaien heeft Van Belle er af en toe een bovenstem bij gemaakt; de corona, het kroontje op de melodie. De titel “Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje verwijst naar de Coronatijd waarin deze mis is ontstaan én hij is genoemd naar de H. Corona. De compositie komt binnenkort beschikbaar via de website van Wouter van Belle.

Bron: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-corona-van-wouter-van-belle/

In verband met de huidige situatie ten aanzien van corona heeft het bestuur besloten de geplande jaarvergadering op 24 oktober a.s. niet door te laten gaan.

De leden zullen hierover binnenkort een brief en een e-mail ontvangen.

KKU

UTRECHT - Na de noodkreet in januari 2020 heeft het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) de afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, van zangers, ouders en andere particulieren ruim EUR 9000 (per jaar) aan toezeggingen voor een Periodieke Schenking ontvangen waarmee gedurende de komende vijf jaren een goede financiële basis gelegd kan worden onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen. Vervolgens heeft het koorbestuur kunnen besluiten nu op zoek te gaan naar een opvolger voor Gerard Beemster, die het koor eind 2020 gaat verlaten. Het koorbestuur is opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze royale steun. Met hernieuwde energie gaan zij nu proberen een restbedrag van plm EUR 3000 te verzamelen, waarmee zij enkele wensen op gebied van kwaliteit kunnen realiseren en de mogelijke extra kosten van Coronamaatregelen kunnen afdekken. Juist in deze tijd ervaren mensen wat de culturele sector en het kerkelijk leven eigenlijk voor ze betekent en hoe kaal het leven is zonder dat. Met deze steun en een nieuwe dirigent ziet het KKU uit naar een de doorstart van hun geliefde en vitale koor.

www.kathedralekoorutrecht.nl; 25 mei 2020; Magdaleen Ridder, voorzitter Koorbestuur

UTRECHT - Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Voor de overige protocollen zie de website van rkkerk.nl.

ROTTERDAM - In het kader van barmhartigheid vraagt het Bisdom Rotterdam de parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dit is te lezen de Nieuwsbrief Economaat van het Bisdom Rotterdam.

"Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bisdom de afgelopen weken veel signalen van parochies ontvangen met betrekking tot de soms zorgwekkende (financiële) situatie van kerkmusici, die werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Nu koorrepetities en publieke liturgievieringen geen doorgang vinden, is er voor deze kerkmusici minder of geen werk. Kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van opdracht ontvangen daardoor minder of geen inkomsten en komen in sommige gevallen onder of net boven bijstandsniveau terecht. Het gaat in veel gevallen om kerkmusici die al jaren in de R.-K. Kerk actief zijn en waarmee parochies zich verbonden voelen. We willen deze kerkmusici niet in de kou laten staan. In het kader van barmhartigheid vraagt het bisdom de parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee ‘soorten’ kerkmusici:

•  kerkmusici met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook degenen met een 0-uren-arbeidsovereenkomst. Zie hiervoor onder ‘Werknemers met een 0-urencontract';
kerkmusici met een overeenkomst van opdracht.

 

UTRECHT - In een brief aan de leden van de kerkkoren en hun dirigenten en musici steken Kardinaal Eijk en hulpbisschop Woorts de kerkkoren en kerkmusici een hart onder de riem. Zij zien de grote impact die het niet kunnen zingen in onze kerken heeft voor koorleden en parochianen. Daarbij spreken ze de hoop uit dat de situatie snel zal verbeteren. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp.

Bron: brief van het Aartsbisdom Utrecht; 9 juli 2020

VOORBURG - Op vrijdag 25 april 2020 is door de burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar bekendgemaakt dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck uit Voorburg (72) is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas konden de versierselen i.v.m. de coronacrisis niet worden uitgereikt. Dat vindt later dit jaar alsnog plaats op een datum die door de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt bepaald. Alle namen van de decorandi staan, net als in andere jaren, gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant.

"De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem."

Ton van Eck is titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Het bestuur van de KDOV feliciteert Ton van harte met deze eervolle onderscheiding !

Zingen in koren mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht, als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.
DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RIVM-ADVIES

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd. De onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen.

Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.”

Aansluitend op het advies het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast.

Bron: Koornetwerk Nederland; https://koornetwerk.nl/rivm-advies-per-1-juli/

HAARLEM - In zijn nieuwsbrief meldt Lourens Stuifbergen nieuwe uitgaven en belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de componisten Albert de Klerk, Jacob Bijster en Cor Kee.

NicolaasbasiliekAmsterdamAMSTERDAM - De jaarvergadering van de KDOV is (onder voorbehoud in verband met corona-maatregelen) gepland op zaterdag 24 oktober 2020 in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam (dichtbij station Amsterdam CS). In tegenstelling tot andere jaren vindt de vergadering nu plaats in de middag.

Programma:

13.00 u lunch;
14.00-16.00u vergadering;
daarna koffie/thee en rondleiding in de basiliek;
17.00 u Choral evensong of korte vesperviering;
17.45 u drankje/borrel ter afsluiting.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

HAARLEM - Bij uitgeverij Ascolta te Houten zijn (de) lang verwachte Andriessen-partituren beschikbaar. Het gaat om 27 werken, die voor het eerst worden gepubliceerd. Sommige werken zijn apart te bestellen, andere zijn in een bundel beschikbaar.