Waarom is uw lidmaatschap noodzakelijk?
De positie van de kerkmusicus, speciaal in de zich vernieuwende kerk, heeft de bijzondere aandacht van de vereniging. Wil de KDOV de belangen van kerkmuziek en kerkmusicus kunnen behartigen, dan moet zij zich gesteund weten door een zo groot mogelijk ledental.

Voorwaarden voor het lidmaatschap
Kandidaatleden dienen te beschikken, hetzij over de vereiste vakdiploma's, hetzij over voldoende vakbekwaamheid in muzikaal en liturgisch opzicht, te beoordelen naar de normen van de KDOV. Men kan zich opgeven door contact op te nemen met de secretaris.

Zie ook de volgende link: Voorwaarden

Contributie 

De gewone contributie bedraagt € 41,- per jaar.
Voor 65+ leden geldt:
- reeds lid in 2004 en 65 jaar of ouder in 2004: € 19,-
- reeds lid in 2004, maar 65 jaar na 2004: € 29,-
- nieuw lid 65 jaar of ouder: € 29,--

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd volgens indexering gemengde index die ook van toepassing is voor de salarissen van kerkmusici.