Het bestuur van de St. Franciscus Xaveriuskerk (‘De Krijtberg’), Singel 448 te Amsterdam roept in verband met het vertrek per 1 april 2019 van de huidige functionaris sollicitanten op voor de functie van

dirigent/organist van de gregoriaanse Schola cantorum

Taakomschrijving: 
Het leiden van de gregoriaanse Schola cantorum tijdens de wekelijkse Latijnse liturgische vieringen en repetities. Het gregoriaans wordt gezongen naar de semiologische inzichten volgens Solesmes. 
- Het op het orgel begeleiden van de gregoriaanse volkszang tijdens de liturgische vieringen.
-

Het zingen van de gregoriaanse solistische gezangen zoals de Graduale- of Tractusverzen, de Chronista-partij in de gregoriaanse passie, enz.

•  De kandidaat dient affiniteit te bezitten met de Latijnse liturgie en in het bezit te zijn van de vereiste diploma’s c.q. bevoegdheden.
•  De Latijnse Hoogmis is op zondagmorgen om 11.00 uur. De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. In overleg met de leden van de schola is een andere repetitieavond niet bij voorbaat uitgesloten.  
De Schola cantorum bestaat uit 7 mannen in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.
In de Krijtberg staat een groot 2-klaviers Adema-orgel uit 1907, dat in 1985 gerestaureerd is en sindsdien bij de firma Adema in onderhoud is.
 
De honorering is volgens de richtlijnen van het Nederlandse episcopaat.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de huidige functionaris Lourens Stuifbergen, mobiel 06 14385995 of via email lbhmstuifbergen@gmail.com
Sollicitaties richten naar rector B. Frie SJ, rector@krijtberg.nl

UTRECHT - Op 10 februari 2019 opent het Kathedrale Koor Utrecht het Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek met een Openingsconcert, aanvang 15.30 uur, in de St Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat te Utrecht.
Op het programma staan werken van Bernstein (Chichester Psalms), van vier Kathedrale componisten (Andriessen, Strategier, van Belle en Beemster) en Schubert. Uitvoerenden zijn het Kathedrale koor Utrecht olv Gerard Beemster, dirigent en het Cugnonconsort olv Chris Duindam, m.m.v Wouter van Belle, orgel en vier solisten “uit eigen kweek”. Aanmelden via bijgaande link. https://goo.gl/forms/ydfQyZ41T3wDRML53

UTRECHT - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 13 oktober in en rond de - met sluiting bedreigde - St. Catharinakathedraal in Utrecht.

10.30 - 11.00 u  Ontvangst en koffie
11.00 - 12.30 u  Jaarvergadering: Locatie Utrecht van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 en 65, Utrecht.
12.30 - 13.30 u   Lunch
13.30 - 14.30 u  Concert door Wouter van Belle en Paul Houdijk op de orgels van de St.-Catharinakathedraal.
14.30 u   Sluiting

BLANKENBERGE (BE) - Op het 63ste Liturgisch congres bogen 260 zangleiders, organisten, voorgangers en geëngageerden zich over de plaats van zang en muziek in de liturgie.
Liturgische muziek is er niet om ‘uitgevoerd’ te worden, strikt zoals een partituur gelezen wordt, maar om te zingen in de volle betekenis van het woord, met heel ons hart voor de Heer. Doorheen het congres werd het belang duidelijk van de geestelijke en liturgische vorming voor muzikale actoren in de liturgie omtrent de functie van de liturgische muziek, naast de muzikale vorming. De constitutie Sacrosanctum Concilium (1963) en de instructie Musicam Sacram (1967) vormden hierbij de leidraad voor de sprekers.
 
 

HOUTEN - Op zaterdag 6 oktober 2018 van 11.30-17.00u organiseert de NSGV in het Aartsbisdom een Lieddag in de Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten. Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen! Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom Löwenthal  deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor deze lieddag.

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur. Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. Om 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.
De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen. Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen. U kunt zich voor deze lieddag aanmelden onder het motto 'vol is helaas vol' per e-mail: lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep).

UTRECHT - In de Bisschoppenvergadering van 18 september 2018 hebben de diocesane bisschoppen van Breda, Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht besloten het Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K kerkprovincie Nederland te wijzigen en in gewijzigde vorm vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2019.
De wijziging betreft het begrip "dienst" zoals dit wordt gehanteerd in het Rechtspositiereglement. Het begrip "dienst" zal worden uitgebreid met één kwartier, zodat voor de vergoeding van de eucharistieviering op zondag wordt uitgegaan van één uur en één kwartier.
Dit besluit is aangenomen op voorstel van de overlegdelegatie voor rechtspositie van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) en is aan de KDOV meegedeeld door de delegatie van het Economencollege in de overlegvergadering met de KDOV op 5 november 2018.
Nadere uitwerking van de regeling volgt.
(KDOV; 5 november 2018)

Op vrijdag 31 augustus vindt in Maastricht het Symposium Klinkend Erfgoed plaats. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de vraag welke vernieuwingen nodig zijn om ook een ander en jonger publiek te bereiken. Er worden voorbeelden besproken hoe klinkend erfgoed aan nieuwe waarden, gebruiken en culturen kan worden verbonden.

Carillons, orgels, uurwerken en torenklokken waren ooit innovatieve instrumenten die het publiek eeuwenlang ontroerden en informeerden. Met muziek, met de aanduiding van de tijd en met meldingen over brand, een begrafenis of een huwelijk. Veel van die functies zijn verloren gegaan, waarmee ook de instrumenten zelf dreigen te verdwijnen. Nieuw gebruik en nieuwe vormen van eigendom kunnen het klinkend erfgoed toekomst bieden.

De bijeenkomst vindt plaats als start van het 5-daagse Festival Klinkend Erfgoed in Maastricht van 31 augustus tot en met 5 september, met een groot aantal muzikale en innovatieve onderdelen om iedereen te betrekken bij het klinkend erfgoed. In de stad klinken een rijdend carillon en speciaal gebouwd rijdend orgel, een luidklokkenestafette en draaiorgels in een pop-up museum en klassieke en moderne Euregio-orgelmuziek.

Dit symposium en het festival worden georganiseerd door de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met medewerking van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV), en de Vlaamse organisaties Het orgel in Vlaanderen en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC).

Locatie en kosten
Het symposium vindt plaats in De Bonbonnière te Maastricht. De kosten bedragen €75,00 (studenten € 25,00) inclusief BTW. Informatie hierover ontvangt u bij uw aanmelding.

Voor wie
De vakwereld van het klinkend erfgoed, beleidsmakers cultureel erfgoed, politici, onderzoekers, docenten, musici, bisdommen, PKB, lagere overheden, programmamakers, beiaardiers, organisten en betrokkenen in de toeristenindustrie.

https://cultureelerfgoed.nl/

Op 69-jarige leeftijd is op 3 november 2018 de kerkmusicus en componist Flip Veldmans uit Steenbergen overleden.

Flip was lid en oud-bestuurslid van de KDOV.

 

UTRECHT - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 13 oktober in en rond de - met sluiting bedreigde - St. Catharinakathedraal in Utrecht.

10.30 - 11.00 u  Ontvangst en koffie
11.00 - 12.30 u  Jaarvergadering: Locatie Utrecht van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 en 65, Utrecht.
12.30 - 13.30 u   Lunch
13.30 - 14.30 u  Concert door Wouter van Belle en Paul Houdijk op de orgels van de St.-Catharinakathedraal.
14.30 u   Sluiting

UTRECHT - Op zaterdag 24 november 2018 is Paul Houdijk 25 jaar organist is in de Ste. Catharinakathedraal te Utrecht.

Om half zeven speelt hij tijdens de mis. Het slotspel loopt enigszins uit de hand tot een klein orgelconcert. Daarna volgt de presentatie van zijn derde cd.

HAARLEM - Het zal u niet ontgaan zijn, dat de componisten Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) en Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren) van 15 september t/m 3 oktober a.s. geëerd zullen worden met een groot festival in Haarlem. Op 16 september klinkt tijdens het openingsconcert de première van De goddelijke routine voor orgel, speciaal voor dit festival gecomponeerd door Louis Andriessen ter nagedachtenis aan zijn vader. Er zijn orgel- en koorconcerten, er is beiaardmuziek en er zijn programma’s met liederen en kamermuziek. De Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem geeft op de website een integraal overzicht van alle festiviteiten (www.andriessendeklerkstichting.nl). Tevens zal een jubileumboek met 2 cd’s verschijnen.
In verband met deze festiviteiten wordt veel nog onuitgegeven muziek gepubliceerd en zijn oude uitgaven herzien. Ook wordt in enkele artikelen aandacht besteed aan beide componisten.

UTRECHT - Vanwege hun grote verdiensten voor de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging in het bijzonder en voor de kerkmuziek in de rooms-katholieke kerken in ons land in het algemeen hebben bestuur en leden van de KDOV met algemene stemmen besloten om de volgende leden m.i.v. 13 oktober 2018 te benoemen tot erelid:

 

Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk te Houten, oud-voorzitter en juridisch adviseur
Mgr. Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris te Maastricht, oud-geestelijk adviseur
Mevrouw G.M.L. (Gemma) Coebergh te Haarlem, oud-secretaris.

 

Paul Houdijk was jarenlang voorzitter van de KDOV en heeft daarnaast en daarna de vereniging bijgestaan met juridische adviezen. Daarnaast initieerde hij als eerste een studie naar de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd. 

Fons Kurris heeft zich niet alleen als geestelijk adviseur van KDOV ingezet voor de vereniging, maar tevens, door zijn docentschap aan het Conservatorium van Maastricht, een grote bijdrage geleverd aan de r.-k. kerkmuziek.

Gemma Coebergh was 17 jaar met grote inzet secretaris van de vereniging, waarvan de laatste jaren onder voor haar zware persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft zij als opvolgster van Albert de Klerk als organist van de St.-Josephkerk te Haarlem de hoogwaardige liturgisch muzikale orgeltraditie van die kerk voortgezet en bovendien het initiatief genomen tot de restauratie van het Adema-orgel dat thans weer in zijn oude glorie kan klinken.

Door omstandigheden kon alleen Paul Houdijk aanwezig zijn op de jaarvergadering van 13 oktober jl. tijdens welke de toegekende erelidmaatschappen werden bekend gemaakt.
De twee andere ereleden zijn door de voorzitter van de KDOV mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van hun benoeming tot erelid.

Persbericht van het bestuur van de KDOV; 13 oktober 2018

HAARLEM - Op zaterdag 20 mei heeft de Poolse organiste Agnieska Tarnawska het César Franck Concours 2017 gewonnen. Jochem Schuurman en Bert van Stam wonnen de tweede resp. derde prijs. Het concours wordt om de drie jaar gehouden in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo en vond dit jaar plaats voor de vijftiende keer van 16-20 mei. In de jury zaten Michel Bouvard, Olivier Penin en Hayo Boerma.