HAARLEM - Lourens Stuijfbergen meldt het volgende met betrekking tot de componisten Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en andere Haarlemse componisten Jan Mul (1911-1971) en Jacob Bijster (1902-1958), van wie niet eerder uitgegeven koor- en orgelmuziek verscheen.

  1. In de vijftien door Donemus uitgegeven orkestwerken van Hendrik Andriessen zijn helaas drukfouten blijven staan, enerzijds het gevolg van slordigheden van de kopiist of corrector, anderzijds van een enkele onachtzaamheid door de componist. Intussen zijn zeven werken gecorrigeerd en voorzien van een informatief voorwoord. Het gaat om Symfonie I (1930), Symfonie II (1937), Symfonie III (1946) en Symfonie IV (1954), de Ballet-Suite (1947), de Symfonische Etude (1952) en de Canzone (1971); van het Ricercare (1949) verscheen twee jaar geleden een geheel nieuwe partituur. De resterende orkestwerken worden de komende maanden doorgenomen.

NGF 2019 - WERK IN UITVOERING- 14 t/m 16 juni 2019 ‘s-Hertogenbosch

Gregoriaans moet klinken, maar hoe? Het Nederlands Gregoriaans Festival zal van 14 tot en met 16 juni op een aantal prachtige lokaties in de Bossche binnenstad een veelkleurige staalkaart bieden van de vele uitvoeringspraktijken van het gregoriaans. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van de veelzijdigheid van dit oeroude en toch zo actuele repertoire. Te horen zijn onder meer het gerenommeerde Franse ensemble Organum, het Nederlandse ensemble Wishful Singing, en veel, heel veel jeugd. Want als we het gregoriaans levend én levendig willen houden is het zaak veel jongeren in aanraking te laten komen met deze ‘tradition vivante’. De St. Jan zal als klinkende Bossche kathedraal een indrukwekkend podium zijn voor vele gregoriaanse ensembles die Nederland rijk is. Jongeren uit koorscholen en middelbare scholen uit de regio worden ingewijd in het gregoriaans door de zangeressen van Wishful Singing. En zo wordt het een jeugdig festival, waarin jong en oud elkaar ontmoeten, elkaar beluisteren en van elkaar leren.
En om te laten horen hóe levend dit repertoire vandaag de dag nog is, gaf het festival de Nederlandse componist Gerard Beljon de opdracht een vervolg te schrijven op een compositie die hij eerder voor het festival schreef op basis van een tekst van een middeleeuws gezang, het Planctus cygni. Hierin komen oude en nieuwe muziek, oosterse en westerse muziek samen. De première zal plaatsvinden tijdens het openingsconcert van het festival in de Grote Kerk op 14 juni en wordt uitgevoerd door Collegium Vocale Eindhoven met westerse én niet-westerse solisten.
Kijk voor het volledige programma op www.gregoriaansfestival.nl

Informatie: 06-12337956 / info@gregoriaansfestival.nl

UTRECHT - In de Bisschoppenvergadering van 18 september 2018 hebben de diocesane bisschoppen van Breda, Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht besloten het Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K kerkprovincie Nederland te wijzigen en in gewijzigde vorm vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2019.
De wijziging betreft het begrip "dienst" zoals dit wordt gehanteerd in het Rechtspositiereglement. Het begrip "dienst" zal worden uitgebreid met één kwartier, zodat voor de vergoeding van de eucharistieviering op zondag wordt uitgegaan van één uur en één kwartier.
Dit besluit is aangenomen op voorstel van de overlegdelegatie voor rechtspositie van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) en is aan de KDOV meegedeeld door de delegatie van het Economencollege in de overlegvergadering met de KDOV op 5 november 2018.
Nadere uitwerking van de regeling volgt.
(KDOV; 5 november 2018)
WERKHOVEN - Op 1 februari a.s. is het 40 jaar geleden dat René Verwer de vaste koorleider/organist werd van wat destijds nog de parochie van OLV ten Hemelopneming in Werkhoven heette.
Hij had net zijn orgelstudie bij Albert de Klerk aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam afgerond, en behaalde in 1986 nog zijn doctoraal in de muziekwetenschappen in Utrecht. In 2008 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Cavaillé-Coll en Nederland’. René is als kerkmusicus ook verbonden aan de basiliek in IJsselstein en heeft een eigen lespraktijk. Daarnaast schreef hij artikelen voor onder andere Het Orgel, Orgel en Eredienst, De orgelvriend en Mens. Hij is als recensent verbonden aan het klassieke tijdschrift Luister en als redacteur aan de Koninklijke Vereniging voor Organisten. Voor zijn verdiensten op het terrein van de Franse orgelcultuur ontving hij in 1999 de zilveren medaille van de Société Academique d’Éducation et d’Éncouragement d’Arts, Lettres et Sciences. In 2010 werd hij bevorderd tot ‘vermeil’ (verguld zilver).
Het moge duidelijk zijn dat de RK-kerk in Werkhoven, en het St. Caeciliakoor dat later dit jaar zelf 50 jaar bestaat, zich gelukkig mag prijzen met deze kerkmusicus van formaat.
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering op 3 februari a.s. om 9.30 uur in bovengenoemde kerk aan de Herenstraat 9 te Werkhoven. Aansluitend is er een receptie en kunt u de robijnen jubilaris persoonlijk de hand te schudden.
Bron: Bunniks Nieuws; 19-01-2019

Op 69-jarige leeftijd is op 3 november 2018 de kerkmusicus en componist Flip Veldmans uit Steenbergen overleden.

Flip was lid en oud-bestuurslid van de KDOV.

 

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.). 
 
De honorering per uur wordt vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2019 met 1,8 % [2018: 1,5% verhoogd (afgerond op € 0,05) en als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 21,25 24,50 27,50   33,00 38,10 43,30
2 21,75 25,30 28,50   33,10 39,00 44,45
3 22,30 26,15 29,60   34,60 39,90 45,45
4 22,90 27,05 30,70   35,20 40,80 46,60
5 23,40 27,85 31,75   35,80 41,65 47,70
6 23,95 28,60 33,00   36,35 42,45 48,80
7 24,50 29,45 34,00   36,85 43,40 49,90
8 25,00 30,25 35,05   37,35 44,30 50,95
9 25,50 31,00 36,15   37,90 45,10 51,95
10 of meer 26,05 31,75 37,25   38,50 45,90 53,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2019 als volgt:

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,90 29,80
Groep B 13,50 19,90

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing. 
 
Pensioenregeling
Ter zake van kerkmusici in loondienst en voor zover vallend onder het Rechtspositiereglement kerk-musici [dirigenten & organisten] in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie Nederland, dient te worden opgemerkt dat in verband met de wijzigingen in de pensioenwet per 1 januari 2014 een nieuwe regeling is getroffen voor de pensioenen van kerkmusici. Voor kerkmusici die een dienstverband hebben met parochies (dus niet voor freelancers) geldt dat zij verplicht moeten worden opgenomen in de speciale pensioenregeling voor kerkmusici, welke is ondergebracht bij Centraal Beheer/Achmea. De reden voor deze verplichting is dat het hier gaat om een collectieve verzekering vanuit de RK Kerkprovincie, die voor deze regeling wordt beschouwd als één werkgever. In de andere pensioenregelingen die vaak voorkomen bij parochies (de regelingen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen) zijn kerkmusici ook nadrukkelijk uitgezonderd als verzekerden en horen daar dus ook niet te worden ondergebracht. De administratie van de pensioenregeling voor kerkmusici (alsmede de facturering van de premie) is ondergebracht bij de heer E. Moons van het administratiekantoor EdCoMo B.V. (bereikbaar via telefoonnummer 035-6461215 of per mail e.moons@edcomo.nl).

 

UTRECHT - Op zaterdag 24 november 2018 is Paul Houdijk 25 jaar organist is in de Ste. Catharinakathedraal te Utrecht.

Om half zeven speelt hij tijdens de mis. Het slotspel loopt enigszins uit de hand tot een klein orgelconcert. Daarna volgt de presentatie van zijn derde cd.

Het bestuur van de St. Franciscus Xaveriuskerk (‘De Krijtberg’), Singel 448 te Amsterdam roept in verband met het vertrek per 1 april 2019 van de huidige functionaris sollicitanten op voor de functie van

dirigent/organist van de gregoriaanse Schola cantorum

Taakomschrijving: 
Het leiden van de gregoriaanse Schola cantorum tijdens de wekelijkse Latijnse liturgische vieringen en repetities. Het gregoriaans wordt gezongen naar de semiologische inzichten volgens Solesmes. 
- Het op het orgel begeleiden van de gregoriaanse volkszang tijdens de liturgische vieringen.
-

Het zingen van de gregoriaanse solistische gezangen zoals de Graduale- of Tractusverzen, de Chronista-partij in de gregoriaanse passie, enz.

•  De kandidaat dient affiniteit te bezitten met de Latijnse liturgie en in het bezit te zijn van de vereiste diploma’s c.q. bevoegdheden.
•  De Latijnse Hoogmis is op zondagmorgen om 11.00 uur. De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. In overleg met de leden van de schola is een andere repetitieavond niet bij voorbaat uitgesloten.  
De Schola cantorum bestaat uit 7 mannen in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.
In de Krijtberg staat een groot 2-klaviers Adema-orgel uit 1907, dat in 1985 gerestaureerd is en sindsdien bij de firma Adema in onderhoud is.
 
De honorering is volgens de richtlijnen van het Nederlandse episcopaat.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de huidige functionaris Lourens Stuifbergen, mobiel 06 14385995 of via email lbhmstuifbergen@gmail.com
Sollicitaties richten naar rector B. Frie SJ, rector@krijtberg.nl

UTRECHT - Vanwege hun grote verdiensten voor de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging in het bijzonder en voor de kerkmuziek in de rooms-katholieke kerken in ons land in het algemeen hebben bestuur en leden van de KDOV met algemene stemmen besloten om de volgende leden m.i.v. 13 oktober 2018 te benoemen tot erelid:

 

Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk te Houten, oud-voorzitter en juridisch adviseur
Mgr. Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris te Maastricht, oud-geestelijk adviseur
Mevrouw G.M.L. (Gemma) Coebergh te Haarlem, oud-secretaris.

 

Paul Houdijk was jarenlang voorzitter van de KDOV en heeft daarnaast en daarna de vereniging bijgestaan met juridische adviezen. Daarnaast initieerde hij als eerste een studie naar de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd. 

Fons Kurris heeft zich niet alleen als geestelijk adviseur van KDOV ingezet voor de vereniging, maar tevens, door zijn docentschap aan het Conservatorium van Maastricht, een grote bijdrage geleverd aan de r.-k. kerkmuziek.

Gemma Coebergh was 17 jaar met grote inzet secretaris van de vereniging, waarvan de laatste jaren onder voor haar zware persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft zij als opvolgster van Albert de Klerk als organist van de St.-Josephkerk te Haarlem de hoogwaardige liturgisch muzikale orgeltraditie van die kerk voortgezet en bovendien het initiatief genomen tot de restauratie van het Adema-orgel dat thans weer in zijn oude glorie kan klinken.

Door omstandigheden kon alleen Paul Houdijk aanwezig zijn op de jaarvergadering van 13 oktober jl. tijdens welke de toegekende erelidmaatschappen werden bekend gemaakt.
De twee andere ereleden zijn door de voorzitter van de KDOV mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van hun benoeming tot erelid.

Persbericht van het bestuur van de KDOV; 13 oktober 2018

UTRECHT - Op 10 februari 2019 opent het Kathedrale Koor Utrecht het Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek met een Openingsconcert, aanvang 15.30 uur, in de St Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat te Utrecht.
Op het programma staan werken van Bernstein (Chichester Psalms), van vier Kathedrale componisten (Andriessen, Strategier, van Belle en Beemster) en Schubert. Uitvoerenden zijn het Kathedrale koor Utrecht olv Gerard Beemster, dirigent en het Cugnonconsort olv Chris Duindam, m.m.v Wouter van Belle, orgel en vier solisten “uit eigen kweek”. Aanmelden via bijgaande link. https://goo.gl/forms/ydfQyZ41T3wDRML53

UTRECHT - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 13 oktober in en rond de - met sluiting bedreigde - St. Catharinakathedraal in Utrecht.

10.30 - 11.00 u  Ontvangst en koffie
11.00 - 12.30 u  Jaarvergadering: Locatie Utrecht van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 en 65, Utrecht.
12.30 - 13.30 u   Lunch
13.30 - 14.30 u  Concert door Wouter van Belle en Paul Houdijk op de orgels van de St.-Catharinakathedraal.
14.30 u   Sluiting

BLANKENBERGE (BE) - Op het 63ste Liturgisch congres bogen 260 zangleiders, organisten, voorgangers en geëngageerden zich over de plaats van zang en muziek in de liturgie.
Liturgische muziek is er niet om ‘uitgevoerd’ te worden, strikt zoals een partituur gelezen wordt, maar om te zingen in de volle betekenis van het woord, met heel ons hart voor de Heer. Doorheen het congres werd het belang duidelijk van de geestelijke en liturgische vorming voor muzikale actoren in de liturgie omtrent de functie van de liturgische muziek, naast de muzikale vorming. De constitutie Sacrosanctum Concilium (1963) en de instructie Musicam Sacram (1967) vormden hierbij de leidraad voor de sprekers.
 
 

HOUTEN - Op zaterdag 6 oktober 2018 van 11.30-17.00u organiseert de NSGV in het Aartsbisdom een Lieddag in de Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten. Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen! Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom Löwenthal  deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor deze lieddag.

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur. Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. Om 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.
De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen. Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen. U kunt zich voor deze lieddag aanmelden onder het motto 'vol is helaas vol' per e-mail: lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep).