De SLSK heeft jarenlang een rol gespeeld bij de verdeling van overheidssubsidies over de diverse organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Na het wegvallen van deze functie is getracht een platformfunctie te gaan vervullen, waarvoor de tijd echter nog niet rijp bleek te zijn. Aansluitend is de SLSK gedurende een reeks van jaren voor het resterende vermogen als fondsbeheerder opgetreden en zijn subsidies verleend aan kerkmuzikale projecten gericht op educatie van amateurkerkmusici. Wellicht mede als gevolg van het beperkte aantal activiteiten op dat gebied is het aantal aanvragen om financiële ondersteuning nog slechts zeer gering.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het oprichten van het Huis voor de Kerkmuziek (HvdK) dat een zeer breed platform moet gaan vormen voor àlle organisaties die een rol spelen op het gebied van de kerkmuziek. Ook de PKN participeert in deze opzet. In overlegsituaties is gebleken dat het HvdK binnen de doelstellingen van de SLSK valt, waarna is besloten het nog aanwezige vermogen van de SLSK beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van het HvdK. Met de oprichting van het HvdK krijgt het destijds door de SLSK beoogde platform alsnog vorm en is geen bestaansgrond meer aanwezig voor de SLSK. Daarom is de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek ontbonden.
Kees Klomp, Secretaris SLSK i.o.